logo-blackbird

Polityka prywatności Blackbird Sp. z o.o

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że: Nasza firma, Blackbird Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób powierzających jej swoje dane osobowe w związku z realizowanymi przez spółkę usługami.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Blackbird Sp. z o. o. z siedzibą w Żyrardowie ul. Okrzei 53a/38, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000731183,

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:

Blackbird sp. z o. o. z siedzibą w Żyrardowie ul. Okrzei 53a/38, 96-300 Żyrardów Adres email: bd@blackbird.com.pl, Telefon: 519 331 108, 600 041 183

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
 1. Marketingowe - na podstawie Twojej zgody -art. 6 ust.1 lit. a RODO
 2. Pozyskiwanie nowych klientów dla naszych kontrahentów, którymi są najczęściej firmy farmaceutyczne z którymi spółka Blackbird posiada podpisane odpowiednie umowy powierzenia danych osobowych, poprzez prowadzenie na rzecz niniejszych firm farmaceutycznych marketingu bezpośredniego realizowanego wobec osób wykonujących zawody medyczne: za pomocą kontaktu telefonicznego, poprzez wiadomości SMS oraz e-mail, a także kampanii realizowanej za pomocą tradycyjnych przesyłek pocztowych - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów spółki w której interesie jest pozyskiwanie nowych klientów dla firm farmaceutycznych, co jest niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności spółki art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 3. Zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 4. Obsługowe, rozumiane jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonania umowy z nami zawartej, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 5. Oferowanie produktów i usług bezpośrednio będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art.6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami użytkowników związanych z korzystaniem z usług Administratora - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 7. Rozpatrywanie skarg i wniosków, dowodowych odpowiedzi na zapytania i analizy usług. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych przez Użytkownika oraz pliki cookies. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawnie uzasadnione interesy Administratora to:

 1. Cel obsługowy, czyli bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonania umowy z nami zawartej
 2. Cel marketingowy - oferowanie przez nas produktów i usług bezpośrednio

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kategoria odbiorców:

 1. Dostawcy usług:
  Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia działalności Blackbird. Zbierane dane o podmiotach prowadzących działalność medyczną, przekazywane są także firmom farmaceutycznym na których rzecz spółka wykonuje usługi marketingowe. Dostawcy usług oraz podmioty o profilu działalności medycznej na których rzecz spółka wykonuje usługi, podlegają kontroli administratora i poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Dostawcy oraz podmioty wykonujące działalność medyczną mają siedziby na terytorium Polski.
 2. Organy państwowe:
  Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania danych osobowych odpowiada okresowi korzystania z usług Administratora. W celach dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 3 lat. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Prawo do cofnięcia zgody
  Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji w firmie Administratora, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w firmie Administratora. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem produktów lub usług oraz poprawa kontaktu z usługobiorcami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb. Wniesienie uzasadnionego sprzeciwu spowoduje usunięcie danych osobowych chyba, że administrator danych przetwarza jednocześnie dane w innych celach i na innej uzasadnionej podstawie prawnej. (Podstawa prawna: art. 21 RODO).
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych podanych w trakcie rejestracji w firmie i serwisach Administratora podanych w formularzu kontaktowym lub w formularzu rejestracyjnym, bądź po pierwszym kontakcie z użytkownikiem realizowanym przez spółkę. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
  3. wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
  4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, użytkownik chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
  Żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza, że administrator może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 126 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego). (Podstawa prawna: art. 17 RODO).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zgłoszenia żądania administrator wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia żądania Użytkownika. Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych zachodzi w poniższych sytuacjach:
  1. Zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - ograniczenie wykorzystania danych następuje na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  2. Przetwarzania danych niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zgłoszono żądanie ograniczenia ich wykorzystania;
  3. Odpadnięcia celów przetwarzania za wyjątkiem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  4. Wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych - ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozważenia, czy szczególna sytuacja Użytkownika wymagająca ochrony jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami administratora danych. (Podstawa prawna: art. 18 RODO)
 5. Prawo dostępu do danych
  Użytkownik ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, w tym jest uprawniony do:
  1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskania kopii swoich danych osobowych. (Podstawa prawna: art. 15 RODO)
 6. Prawo do sprostowania danych
  Użytkownik ma prawo do sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia (w przypadku ich niekompletności) podanych przez siebie danych osobowych. (Podstawa prawna: art. 16 RODO)
 7. Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik ma prawo otrzymać jego dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną wysłane do Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. (Podstawa prawna: art. 20 RODO).

VII. REALIZACJA ŻĄDAŃ I WNIOSKÓW UŻYTKOWNIKA:

Administrator dokłada wszelkich starań by realizacja uprawnień Użytkowników następowała w najkrótszym możliwym terminie. Z uwagi jednakże na często skomplikowany charakter lub ilość zgłoszonych żądań administrator udziela odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia odnotowania wniosku lub żądania Użytkownika. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w powyższym terminie administrator powiadomi Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH BLACKBIRD

Firma Blackbird przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy internetowe. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników odwiedzających nasze strony. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

IX. GROMADZENIE DANYCH:

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Blackbird nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony należące do naszych serwisów. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszą siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

X. MECHANIZM COOKIES NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH:

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Kontakt

Więcej pytań?

Już dzisiaj chętnie na nie odpowiemy!

contact-icon
cta-image